Poučení o zpracování osobních údajů

Poučení pro účastníky LRP.

Poučení o zpracování osobních údajů
(dále jen „Poučení“)

SPMP ČR pobočný spolek Hodonín zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. O ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám poskytnete.

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

SPMP ČR pobočný spolek Hodonín, se sídlem Erbenova 2903/8, 69501 Hodonín, IČ: 18205887, zapsaný ve veřejném rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 52215 (dále jen „SPMP Hodonín“), telefon: 605 725 472, e-mail: info@spmp-hodonin.cz, webová stránka: https://www.spmp-hodonin.cz.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

SPMP Hodonín zpracovává osobní údaje poskytnuté mu jeho členy, podporovateli či účastníky akcí (dále jen Příznivci) ve formě písemné, elektronické nebo telefonické. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

  • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa a, pokud jsou poskytnuty, také akademický titul, adresa bydliště, telefonní číslo, datum narození, údaj o pohlaví, číslo průkazu ZP, ZTP, ZTP/P, číslo bankovního účtu, jednotlivé platby členských příspěvků, darů, fotografie, a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce IP adresa a soubory cookies.
  • Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

 

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje Příznivců jsou zpracovávány za účelem zajištění fungování činnosti SPMP Hodonín a komunikace s Příznivci, včetně případného vystavení potvrzení pro účely daně z příjmů.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

1) při identifikaci Příznivce a jeho plateb v rozsahu jím poskytnutých údajů,

2) pro vnitřní komunikaci s Příznivcem (např. zasílání novinek, poděkování a jiných zpráv a vystavení potvrzení pro účely daně z příjmů),

3) pro vnější komunikaci SPMP Hodonín (např. na webových stránkách a sociálních sítích, zpracování statistických přehledů a případně další vždy v rozsahu souhlasu Příznivce),

4) v souvislosti s žádostí o veřejně dostupné financování (např. dotace a granty),

5) z důvodů zabezpečení komerčního pojištění akcí.

a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který SPMP Hodonín udělil Příznivec, případně zákonný zástupce nebo opatrovník Příznivce, a dále

6) v souvislosti s plněním právních povinností SPMP Hodonín, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo

7) pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků SPMP Hodonín (dle Zákona), nebo pro účely oprávněných zájmů SPMP Hodonín nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou opět být zejména případy ochrany práv a právních nároků SPMP Hodonín.

V některých případech mohou být některé osobní údaje využity k veřejné prezentaci a marketingové činnosti SPMP Hodonín pro účely veřejné prezentace, vyhodnocení projektu a marketingové činnosti SPMP Hodonín vůči členům i podporovatelům, resp. veřejnosti, s cílem informovat o činnosti spolku a získat prostředky pro svou činnost. Takto však budou osobní údaje využity pouze, pokud k tomu SPMP Hodonín v konkrétním případě udělíte zvláštní předchozí souhlas.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od Příznivců, a to zejména v souvislosti s jejich členstvím v organizaci, dárcovstvím, účastí na akcích pořádaných SPMP Hodonín a v rámci další komunikace s Příznivci, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které Příznivec SPMP Hodonín poskytne.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Příznivec má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla SPMP Hodonín nebo na jeho e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno SPMP Hodonín, může SPMP Hodonín zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo SPMP Hodonín, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro SPMP Hodonín takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro SPMP Hodonín, se kterými bude SPMP Hodonín spolupracovat. Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících s SPMP Hodonín je uveden na webové adrese https://www.spmp-hodonin.cz/pouceni, případně jej SPMP Hodonín na žádost zašle Příznivci na jeho e-mailovou adresu.

Se zvláštní předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností Správce.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období spolupráce Příznivce s SPMP Hodonín. Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz také výše).

Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu spolupráce Příznivce s SPMP Hodonín. Poté, co bude spolupráce Příznivce s SPMP Hodonín ukončena, uchovává SPMP Hodonín osobní údaje Příznivce po dobu 10 let  od takovéhoto ukončení.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje SPMP Hodonín zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. SPMP Hodonín se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu SPMP Hodonín povinen tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od SPMP Hodonín potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat SPMP Hodonín o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u SPMP Hodonín.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u SPMP Hodonín námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů SPMP Hodonín nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků SPMP Hodonín.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od SPMP Hodonín a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Aktuální platné znění Poučení o ochraně osobních údajů (poslední aktualizace 23. 4. 2019) je vždy zveřejněno na www.spmp-hodonin.cz.


Seznam zpracovatelů osobních údajů spolupracujících s SPMP Hodonín:

Firma Spolupráce
Česká pošta, s.p. Odesílání zásilek.
Google LLC Google Apps (e-maily, dokumenty…), cloudové úložiště, měření návštěvnosti webu, blog LRP.
MAFRA, a.s. Fotogalerie na webu spmp-hodonin.rajce.idnes.cz.
Pojišťovna VZP, a.s. Zajištění komerčního pojištění akcí.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.
Mateřská zaštiťující organizace.
YouTube LLC
Vložená YouTube videa na webu.