Členská schůze (únor 2018)

V pátek 23. února se uskutečnila členská schůze SPMP ČR pobočný spolek Hodonín. Vzhledem k nepříznivému počasí dorazilo tentokrát méně členů než obvykle a to 37 členů s hlasovacím právem a dva hosté.

Členská schůzePředsedkyně pobočného spolku krátce seznámila přítomné se Zprávou o činnosti a hospodaření za rok 2017 a s rozpočtem a plánem akcí na rok 2018. O plánu akcí se debatovalo i v následné diskusi. Z té vyplynulo, že na jednodenní výlet do KOVOZOO ve Starém Městě u Uherského Hradiště podle situace doplníme o zájezd na Velehrad, případně do archoskanzenu v Modré. Dále z debaty také vyplynulo, že by členové měli zájem o návštěvu bowlingu – tu zorganizujeme po prázdninách. Součástí debaty byla také krátká dotazníková akce na téma SPMP ČR a spolková činnost – které aktivity považují členové za potřebné a přínosné. Výsledky budou zveřejněny v příštím vydání Občasníku. Dalším tematickým okruhům, které byly v rámci SPMP ČR připravené pro debaty v pobočných spolcích, se budeme věnovat na následujících akcích SPMP Hodonín a výstupy z těchto debat pak budou podkladem zmapování individuálních a spolkových zájmů v rámci celé republiky.

Rokem 2018 začíná také období, kdy si připomínáme 50. výročí založení SPMP ČR. K tomuto výročí se uskuteční v Praze v dubnu Setkání předsedů všech pobočných spolků, na kterém budou zároveň oceněni zasloužilí členové SPMP. Za pobočný spolek Hodonín byla navržena a schválena paní Jiřina Pilařová, která stála u samých začátků SPMP v Hodoníně a je stále aktivní členkou organizace a výboru SPMP Hodonín.

Dále byly schváleny návrhy na delegáty a náhradníky na Národní konferenci v Praze, která proběhne v listopadu. Navržené delegátky paní Naděžda Konečková, paní Ludmila Strnadová a náhradnice paní Anežka Goldschmiedová a paní Marie Ivičičová byly také bez připomínek schváleny.

Na závěr členové schválili Zprávu o činnosti a hospodaření, rozpočet i doplněný plán činnosti.