Členská schůze (březen 2019)

Přestože těsně před členskou schůzí došlo ke změně termínu konání, dorazilo na schůzi úctyhodných 45 členů, což je více než třetina všech členů SPMP Hodonín. Možná k tomu přispělo pěkné počasí, které 8. března 2019 panovalo. Vysoká účast byla ale tentokrát opravdu důležitá, protože skončilo čtyřleté „úřadování“ výboru a kontrolorky SPMP Hodonín. Za jejich práci jim patří velké poděkování.

Členská schůze

Nejprve přednesla předsedkyně končícího výboru Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2018. Zpráva o činnosti je k dispozici na webových stránkách SPMP Hodonín. Poté je seznámila s návrhem plánu činnosti na rok 2019 a s návrhem rozpočtu na rok 2019. Jak obě zprávy, tak oba návrhy přítomní členové schválili.

Dalším bodem programu byla volba nového výboru. Bylo navrženo celkem šest kandidátů do výboru a jeden kontrolor. Hlasování proběhlo společně a veřejně pro všechny navržené kandidáty. Členy výboru a kontrolorkou byli zvoleni:

  • Ludmila Basovníková – kontrolorka
  • Jarmila Čuprová – hospodářka
  • Naděžda Konečková – členka výboru
  • Jiřina Pilařová – členka výboru
  • Jitka Soldánová – předseda
  • Ladislav Svoboda – člen výboru
  • Libuše Svobodová – členka výboru

Schválený výbor pobočného spolku SPMP Hodonín je šestičlenný, podle Stanov SPMP ČR (Článek V., bod 9, písmeno h) v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Všem nově zvoleným členům přejeme hodně úspěchu v práci.

V závěrečné diskusi byly připomenuty nejbližší  plánované akce a nově zvolená předsedkyně požádala členy, aby při nahlašování účasti na akcích dodržovali stanovené termíny. Padl také návrh na účast na koncertě v Praze. Vzhledem k náročnosti zajištění akce a předpokládané velmi nízké účasti tato akce nebyla do programu zařazena.